Karup Kirke  
 
 
kirken3.jpg
kirkegaard.jpg
kirken.jpg
kirkenmaj2012bredformat.jpg
kirke5.jpg
figurer.jpg
kirken4.jpg
kirken2.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 

04-12-2022 kl. 10:00

Højmesse m. kor - 2. søndag i advent

 

06-12-2022 kl. 15:00

Åbrinken Plejehjem - gudstjeneste m. nadver

 

09-12-2022 kl. 14:30

Fredagshjørnet i Karup Sognegård

 

11-12-2022 kl. 10:00

Familiegudstjeneste - 3. søndag i advent

 

14-12-2022 kl. 19:00

Julekoncert m. Hedens Sangkor

 
 
 

Arkiv - Aktiviteter

 

Tilbage til liste

Lørdag 13. juli 2013

Beretning for året 2012 - 2013

Af Margit Gjødesen

 

 

Beretning om årets gang i Karup kirke i 2012-2013

 

Regnskabet for 2012 sluttede med et overskud på 93.987,35 kr.

Menighedsrådet havde fået bevilgt 195.000 kr. til et nyt kirkedige mod vest, som blev lavet sommeren 2012. Efterfølgende blev arealet bag den nyanlagte materialeplads ryddet, og der blev sået græs og plantet frugttræer.

 

På en konto til børne- og ungdomsarbejde stod et beløb, som i 2012 blev anvendt til at starte ”De små synger” for dagplejere m/børn samt forældre på barselsorlov m/børn, i alt 6 gange samt afholde en ”Musical-uge” for børn i 2. - 6. klasse den første uge i juli måned. Alt dette stod Mette Jordan og Kristian Eriksen sammen med præsterne i spidsen for. Musicalen blev en stor oplevelse for både børnene og de voksne omkring alt dette. Noget vi gerne vil gentage, hvis det er muligt.

 

Menighedsrådet er positiv indstillet overfor nye tiltag med mere musik i kirken. Organisten, ungdomskoret og præsterne arbejder sammen om dette, og vi synes, det lykkes godt for dem.

 

I april havde vi besøg af ”Gospelskoret Karup-Haderup”, og i maj var vi med i ”Åben by” arrangementet m/morgenkaffe i Sognegården.

 

2 konfirmandlejre blev det til i 2012 på grund af Lottes udstationering i 2011. Den første i marts i Kompedallejren, den sidste i september i Kjeldsø lejren.

 

Morgensang i kirken 4 gange i løbet af sommeren, men med lidt for få deltagere.

 

I august gudstjeneste i Lunden, hvor Jakob Skomagers sten blev placeret. Morgenandagt i forbindelse med byfesten. Arrangement med Lokalhistorisk Forening ”Kend din bys historie”, hvor vi sluttede af i Sognegården.

 

I september udflugtsgudstjeneste til ”Tyske krigskirkegård” i Kølvrå med egen madkurv og beretninger af Inger Merstrand bagefter. Senere i måneden var der høstgudstjeneste med en flot pyntet kirke. Koncert med Jette Torp i Frederiks kirke sammen med Frederiks menighedsråd. 2 hold minikonfirmander startede med 15 på hvert hold.

 

I oktober havde vi foredrag med Hanne Bech Hansen i Kulturhuset i Frederiks sammen med Frederiks menighedsråd, bibliotekerne og Ældresagen. Lanternegudstjeneste sammen SFOen med 0-klasserne med pizza bagefter.

 

I december var der afslutning for minikonfirmanderne, fredslysgudstjeneste med spejderne samt julekoncert i kirken.

 

2012 var valgår, og den 18. september var der møde om menighedsrådsvalget med efterfølgende opstillingsmøde. Det var ikke muligt at samle kandidater nok, og der indkaldtes til et nyt møde den 27. september, hvor det lige netop lykkedes at lave en fuldtallig liste.

 

Først i oktober modtog vi Lottes opsigelse. Familien ville flytte til Haarby på Fyn, hvor Adam Boas havde fået et embede som sognepræst. Heldigvis havde vi også Helle Bærnholdt, som var ansat på halv tid. Helle var villig til at arbejde fuld tid og blive vores kirkebogsførende sognepræst fra 1. december 2012.

Der var afskedsgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i Sognegården søndag den 25. november 2012, hvor mange var mødt op for at sige farvel til Lotte og hendes familie.

Derefter startede hele proceduren med at søge en ny præst til den halve ledige stilling, og i løbet af februar måned 2013 valgte menighedsrådet Erik Røjkjær Christensen blandt 7 ansøgere. Da Erik var nyuddannet, var der ordination i Domkirken den 24. marts og indsættelse i Karup kirke skærtorsdag den 28. marts 2013. I Sognegården var der velkomst til både Erik Røjkjær Christensen og til Helle Bærnholdt, som lige netop var flyttet ind i præsteboligen. Det blev fejret med lammesteg og lagkage, og rigtig mange deltog i arrangementet.

 

Efter Lottes udflytning skulle præsteboligen sættes i stand, inden den nye præstefamilie kunne flytte ind. Det blev en gennemgribende renovering til 420.000 kr., hvor vi fik 350.000 kr. af 5% midlerne fra provstiet.

 

På et tidligere tidspunkt var det konstateret, at det stod dårligt til med ydermurene på præsteboligen, og Teknologisk Institut fik udarbejdet en rapport om murenes tilstand. Arkitekt Søren Yde blev antaget til at forestå projektet, som ville løbe op i 1.1 mil kr. og skulle udføres i efteråret 2012. Dette blev dog udsat til foråret 2013 på grund af arbejdets omfang. Pengene blev bevilget af 5% midlerne fra provstiet, og arbejdet er afsluttet i maj 2013.

 

Vi havde provstesyn i 2012, hvor provsten opfordrede til at få nye vinduer i kirken, få en anden form for varmeforsyning i kirken (fjernvarme) samt automatisk ringning.

 

Sagen om de ”Bevaringsværdige gravminder” har vi fået afsluttet sammen med Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Det blev til 8 ialt.

I Lapidariet er der blevet fjernet en del ældre sten, men ca. 70 af de nyere bliver stående. Man kan mod betaling købe en ti års periode for en eller flere sten, hvilket Lokalhistorisk Forening har gjort.

 

Der er indkøbt en hjertestarter, som hænger i våbenhuset, og personalet har været på kursus i brugen af den.

 

Kirken har fået ny hjemmeside, som vi vil opfordre til at bruge www.karupkirke.dk

Karup kirke er også på facebook.

 

Tårnudvalget arbejder videre og har indtil nu fået forelagt to forslag til et nyt tårn. Begge forslag er blevet forkastet, da de ikke levede op til de forventninger, tårnudvalget havde. Et nyt forslag er på trapperne men endnu ikke kommet frem.

Opgaven er vanskelig for tårnudvalget, da menighedsrådet har stillet som en betingelse, at kirketårnsprojektet ikke må koste kirkekassen noget.

 

Fredagshjørnets gruppe fortjener stor ros for deres arrangementer. Hyggelige eftermiddage med gode emner samt en udflugt i maj.

 

Rådets planer 2013

I 2013 har vi fået to engangsbevillinger til henholdsvis nye vinduer i kirken og til nyt varmeanlæg. Dog er det en langsommelig affære at få de nødvendige tilladelser til at igangsætte arbejdet.

 

Efter sommerferien starter vi med børnegudstjenester sidst på eftermiddagen med pizza bagefter. Ellers har vi ikke nye tiltag til kirkelige aktiviteter i 2013, men prøver at gentage det, vi gjorde i 2012. Dog vil vi sammen med Frederiks afholde en koncert med Sigurd Barret i Jethallen i november måned.

 

Budget 2014

Vi har fået udmeldt den foreløbige driftsramme incl. en fremskrivning på 1%, i alt 1.763.202 kr. Vi har for nylig indsendt vore anlægsønsker til provstiet, hvor vi bl.a. gerne vil have omlagt gårdspladsen ved præsteboligen.

 

Menighedsrådet arbejder til stadighed på at skabe gode rammer for alle aldersgrupper i menigheden. Vi vil også gerne, at kirken bliver en naturlig del af livet i sognet/byen og derfor glæder det os meget, når foreninger og andre henvender sig for at kirken skal involveres og bruges, enten indenfor kirkens mure eller udenfor.

 

Menighedsrådet har for nylig haft en visionsdag, hvor vi lagde planer for fremtiden. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men det vil helt sikkert kræve nogle frivillige hjælpere. Derfor en stor tak til alle, både ansatte og frivillige, der i forvejen yder en indsats ved Karup kirke.

 

Skulle nogen ønske at se kirkens regnskaber, så kontakt venligst Margit Gjødesen, 61754324.

 
 
Aktuelt

14. december 2022

Julekoncert m. Hedens Sangkor

Gratis entre.


28. november 2022

Julehjælp 2022

Frem til 28/11-22 kan man søge om julehjælp til økonomisk trængte familier


18. november 2022

Fredagshjørnet i Karup Sognegård d. 18/11 kl. 14.30

Frede Folmann fortæller om sit arbejde i Blå Kors

 
 
 
  Karup Kirke   ·   Kirkebakken 6   ·   7470 Karup  
  Persondata og cookiepolitik       Login